İş Güvenliği Uzmanı

Ana Sayfa >> İş Güvenliği Uzmanı

 • İş Güvenliği Uzmanı ; Usul ve esasları yönetmelik ile belirlenen İş Güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş , İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip , Bakanlık ve çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanları kapsar.İş Güvenliği Uzmanı ;Risk Analizi yapmak ,Çalışanlara İş Güvenliği eğitimleri vermek,çalışanların kazalara ve mesleki eğitimlerine karşı farkındalığı artırarak kazaları en aza düşürmek için çalışmalar yapar.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları ;

 • Rehberlik ;

 •  İş Güvenliği Uzmanları İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili makine ,tasarım ve diğer techizatın durumu ,bakımı , seçimi ve kullanılan maddelerde dahil olmak üzere işin planlanması ,organizasyonu ve uygulaması , kişisel koruyucu donanımların seçimi ,temini , bakımı , kullanımı ,muhafazası ve  test edilme konuları ,makine yerleşim planı , iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülebilmesini sağlamak için işverene ve yetkililere önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler  konusunda çalışmalar yaparak işverene iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önerilerde bulunmak.
 • işyerinde meydana gelen ancak ölüm ya  da yaralanmaya neden olmayan , çalışana , ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yaparak işverene ve yetkili kişilere önerilerde bulunmak.
 •  
 • Risk Değerlendirmesi

 • İş Güvenliği Uzmanı ,İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak , risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmakla sorumludur.

Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması , işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken  periyodik bakım , kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.Sonuçlarına göre işvrene bilgi vermek.
 • İşyerinde kaza, yangın ve patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak , bu konuda işverene önerilerde bulunmak , uygulamaları takip etmek ; doğal afet , kaza,yangın veya patlama gibi acil durumlar için acil durum planının hazırlanması çalışmalarına katılmak , bu konuyla ilgili periyodik eğitim ve tatbikatların yapılmasını takip etmek.Hazırlanan Acil Durum Planına göre çalışmaların yapılmasını sağlamak.Acil Durum Ekiplerini oluşturmak.

Eğitim , Bilgilendirme ve Kayıt

 • Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata göre planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve  uygulamalarını yapmak yada takip emek.
 • Çalışma ortamı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde rapor hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetini düzenleyerek işverenin uygulamalarını işverene sunmak ve kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla  iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak  işverenin onayına sunmak ve kontrollerini yapmak.

İlgili Birimlerle İşbirliği

 • İşyeri Hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili çalışma yapmak , tehlikeli olayların tekrarlanmaması için gerekli  inceleme ve çalışmaları yaparak düzeltici önleyici faaliyet raporu hazırlayarak işverene sunmak ve takibini yapmak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleşecek iş sağlığı ve  güvenliği ile ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimi  ile birlikte hazırlamak.
 • 50 den fazla çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ile ilgili kurulun üyeleri ile birlikte çalışmak.
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri

 • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
 • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak , gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 • Görevinin gerektiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.İş la